Verwerken van persoonsgegevens

AVG Scan

In de AVG wordt gesteld dat onder de term "verwerken" het volgende wordt verstaan: “Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;” Het er dus op neer dat alles wat je handmatig of automatisch kan doen met persoonsgegevens onder het begrip ‘verwerken’ valt. Er is dus al snel sprake van "verwerking" onder de AVG. Op het moment dat een verantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken bij een derde, is een verwerkersovereenkomst...

Lees nu hier verder

Verwerking van persoonsgegevens door derden

AVG Scan

Vanaf het moment dat je begint met het verwerken van persoonsgegevens moet je rekening te houden met de Europese privacywetgeving: de AVG. Jij bent dan verantwoordelijke. Laat je deze persoonsgegevens ook nog door of bij een derde verwerken (verwerker), dan ben je verplicht om een verwerkersovereenkomst met deze derde af te sluiten. Een verwerkersovereenkomst wordt ook wel data processing agreement genoemd. Wat is een verwerkersovereenkomst?

Lees nu hier verder