Verwerken van persoonsgegevens

AVG Scan

In de AVG wordt gesteld dat onder de term "verwerken" het volgende wordt verstaan: “Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;” Het er dus op neer dat alles wat je handmatig of automatisch kan doen met persoonsgegevens onder het begrip ‘verwerken’ valt. Er is dus al snel sprake van "verwerking" onder de AVG. Op het moment dat een verantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken bij een derde, is een verwerkersovereenkomst...

Lees nu hier verder